Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej Wywrota.pl (dalej „Witryna”, „Serwis internetowy”) oraz aplikacji mobilnej „Śpiewnik Wywroty” (dalej „Aplikacja”).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. O wszelkich zmianach będziemy informować, aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” niniejszej Polityki prywatności. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Dalsze korzystanie ze strony internetowej oraz z aplikacji po dacie opublikowania zmienionej Polityki prywatności zostanie uznane za poinformowane, będzie podlegać i będzie uznane za akceptację zmian w każdej zmienionej Polityce prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Lune Spółka z o.o. z siedzibą Jana Długosza 3/b 51-162 Wrocław, Polska (dalej „My”, albo Wydawca”) - wydawca serwisu internetowego Wywrota.pl, Śpiewnika Wywroty oraz aplikacji mobilnej Śpiewnik Wywroty.

W sprawie pytań i wniosków dotyczących danych osobowych skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Dane zbierane automatycznie

 1. Wydawca nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Witryny czy Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Wydawcy do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
 4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

Zbieranie danych osobowych

Możesz korzystać z naszej strony bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Aby założyć konto i umożliwić dostęp do spersonalizowanej zawartości musisz podać:

 1. Twoje imię lub pseudonim
 2. poprawny adres e-mail

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziesz mógł w korzystać ze spersonalizowanych opcji Witryny i Aplikacji.

Dane z sieci społecznościowych

Aby ułatwić proces rejestracji Aplikacja i Witryna może, za Twoją zgodą, uzyskiwać dostęp do podstawowych informacji o Twoim koncie w serwisie społecznościowym, takich jak Apple, Facebook, Google, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail, płci, urodzin, aktualnego miasta i adresu URL zdjęcia profilowego.

Przetwarzanie danych osobowych

Zbierane przez Wydawcę dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu działalności - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wydawcy, którym jest:

 1. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, publikację treści oraz zarządzanie Twoją aktywnością w serwisie internetowym;
 2. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
 3. kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji;
 4. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 5. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Wywroty oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 6. prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 7. obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy;
 8. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 9. prowadzenie analiz statystycznych;
 10. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;


Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.


Prawa i obowiązki Użytkownika

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Wydawcę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

W celu zbierania informacji na temat oglądalności artykułów sponsorowanych korzystamy z rozwiązań spółko WhitePress sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała. link do polityki prywatności.

Możemy również współpracować z wybranymi dostawcami zewnętrznymi takimi jak Google Analytics, w celu umożliwienia korzystania z technologii śledzenia i usług remarketingowych w Aplikacji i Witrynie poprzez wykorzystanie plików cookie pierwszej kategorii i plików cookie stron trzecich, aby analizować i śledzić korzystanie z Aplikacji i Witryny przez użytkowników, określać popularność określonych treści i lepiej rozumieć aktywność online. Uzyskując dostęp do Aplikacji, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie twoich informacji przez tych zewnętrznych dostawców. Nie przekazujemy danych osobowych tym zewnętrznym dostawcom.

Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas aktywności Twojego konta, a także po jego dezaktywacji w celach:

 1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 2. statystycznych i archiwizacyjnych,
 3. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia dezaktywacji konta.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres aktywności konta lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Wywrota.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Polityka prywatności dla osób nieletnich

Nie pozyskujemy świadomie informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które zebraliśmy od dzieci poniżej 13 roku życia, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.


Dane kontaktowe

Lune Sp. z o.o.
Jana Długosza 3/b
51-162 Wrocław, Polska
NIP 8952231403
KRS 0000904967
Regon 389191040


Formularz kontaktowy online


Ostania aktualizacja: 30 stycznia 2021