Zasady i warunki


Postanowienia wstępnie

 1. Serwis internetowy Wywrota.pl (dalej „Serwis”) jest adresowany do autorów oraz odbiorców szeroko rozumianej twórczości artystycznej: literatury, sztuki, muzyki i opracowań muzycznych, fotografii, filmu oraz innych form ekspresji. Serwis umożliwia publikację i promocję prac w formie elektronicznej.
 2. Śpiewnik Wywroty, będący częścią serwisu Wywrota.pl umożliwia publikację opracowań utworów muzycznych w celu edukacyjnym. Opracowania dostępne są za pomocą witryny internetowej lub aplikacji mobilnej dostępnej na telefony komórkowe Android oraz Apple.
 3. Wydawcą serwisu Wywrota.pl jest Lune Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jana Długosza 3/b, 51-162 Wrocław (dalej „Wydawca”)
 4. W Serwisie mogą zarejestrować się osoby fizyczne oraz prawne, zarówno z Polski jak i zagranicy. W niniejszym regulaminie pod terminem "Użytkownik" rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie i korzystającą z jego zasobów.
 5. Serwis internetowy oraz aplikacje mobilne skierowane są do użytkowników w wieku 12+. W serwisie oraz aplikacjach mogą znajdować się treści nieodpowiednie dla młodszych użytkowników.
 6. Otwierając konto w serwisie Wywrota.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Publikacja prac artystycznych

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie Wywrota.pl może prezentować jedynie prace własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich chronionych prawem.
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmówienia prezentacji i usunięcia prac, które nie prezentują niezbędnych walorów artystycznych. Zastrzegamy sobie także prawo do odmówienia publikacji lub trwałego usunięcia prac, komentarzy lub konta użytkownika bez podania przyczyny.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych prac w celach marketingowych serwisu z zachowaniem praw autorskich, po wcześniejszej konsultacji z autorem.
 4. Szczegółowe warunki publikacji opracowań w Śpiewniku Wywroty opisane są we Wskazówkach publikacji.

Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. naruszenia praw autorskich przez Użytkowników serwisu publikujących częściowo lub w całości utwory literackie, zdjęcia lub inne materiały bez uznania lub odpowiedniej atrybucji osobistych praw autorskich;
 3. naruszenie praw autorskich bądź innych praw przez Użytkowników serwisu lub osoby trzecie, w szczególności za nieuprawniony użytek dzieła przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci;
 4. wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w serwisie;
 5. skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu Wywrota.pl przez jego Użytkowników;
 6. treści i opinie zamieszczone w serwisie przez Użytkowników społeczności (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne);
 7. szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisie przez osoby trzecie;
 8. wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.
 9. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w serwisie Wywrota.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
 10. Redakcja zastrzega sobie prawo do:
 11. zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika;
 12. okresowego wyłączania serwisu Wywrota.pl;
 13. zamknięcia serwisu Wywrota.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu. W razie zamknięcia serwisu wszystkie dane i dzieła Użytkowników będą trwale usunięte.
 14. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po wcześniejszym opublikowaniu go na stronach serwisu.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zasady polskiego prawa oraz szeroko pojętej Netykiety.

Płatności internetowe

 1. Wydawca udostępnia możliwość wspierania rozwoju Serwisu poprzez zakup Subskrypcji, jednorazowych Dotacji oraz innych produktów promocyjnych. Płatności realizowane są poprzez serwis Stripe.com a dostawcą umożliwiającym płatności z polskiego konta bankowego jest Przelewy24.pl.
 2. Składając zamówienie w sklepie w dowolnej formie zamawiający oświadcza, że zgadza się na podane w niniejszym regulaminie warunki.
 3. Dostawcy płatności mogą zbierać i przetwarzać niezbędne dane osobowe na potrzeby dostarczenia usługi płatności. Szczegóły dostępne są w polityce prywatności Stripe oraz polityce prywatności Przelewy24.pl

Reklamacje i zwroty

 1. Użytkownik ma możliwość złożenia reklamacji bądź zrezygnowania z zakupu Dotacji lub Subskrypcji oraz zażądania zwrotu środków finansowych. Reklamację lub prośbę o dokonanie zwrotu można wykonać za pomocą formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres email platnosci@wywrota.pl w terminie 14 dni od daty zakupu.
 2. Zgłaszając reklamację należy podać identyfikator konta, identyfikator płatności lub adres email powiązany z kontem, z którego dokonano zakupu.
 3. Wydawca rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni. W przypadku wniosku o anulowanie Subskrypcji lub Dotacji nie są wymagane żadne dodatkowe wyjaśnienia.
 4. Zwrot środków zostanie wykonany za pomocą tej samej metody, za pomocą której dokonano płatności w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.


Polityka prywatności

Informacje dotyczące polityki prywatności znajdują się w osobnym dokumencie.wersja regulaminu: 2.1

z dnia 4 lutego 2022 r.