Sztuka

Make me! - konkurs dla designerów

REGULAMIN KONKURSU „make me!"

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest Łódź Art Center z siedzibą w Łodzi (90-365) przy
  ul. Tymienieckiego 3.

 2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu.

 3. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na wskazanej stronie www.lodzdesign.com .

 4. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy Uczestnikami,
  a Organizatorem dotyczącą udziału w Konkursie.

 5. Obowiązkiem Uczestnika jest uważnie się z nim zapoznać.

 6. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich Uczestników Konkursu.

 

CEL KONKURSU

 

 1. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja produktów młodego wzornictwa,
  a także ich profesjonalna prezentacja podczas wystawy pokonkursowej.

 2. Konkurs nosi nazwę „make me!"

 

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne lub fizyczne, grupy projektowe oraz inne podmioty. Uczestnicy muszą mieścić się w przedziale wiekowym 20 - 30 lat.

 

ZASADY KONKURSU

 

 1. W formule konkursu mieszczą się projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, w tym również z projektowania tkanin, szkła lub ceramiki z wyjątkiem dzieł unikatowych.

 2. Do Konkursu zgłaszane są nowe lub zasadniczo zmodyfikowane produkty, które powstały
  w ciągu trzech lat poprzedzających bieżącą edycję konkursu.

 3. Produkt oceniany będzie pod względem estetyki, innowacyjności i funkcjonalności.

 4. Dokumentacje projektu należy wysłać do Organizatora w formie płyty CD
  z zapisanymi plikami JPG lub PDF (maksymalnie 15 ilustracji i opis projektu)

 5. Z autorami prac wybranych uzgodnione zostanie droga e-mailowa termin i sposób przygotowania ich do publikacji w katalogu i prezentacji podczas wystawy.

 6. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do wystawy jest przygotowanie przez uczestnika modelu pracy i planszy przedstawiającej model o wymiarach 70x100cm w orientacji poziomej podklejonej na piance 5mm.

 7. Dopuszczalne jest przygotowanie większej ilości prac po uprzedniej konsultacji
  z organizatorem

 8. Organizator nie odsyła prac konkursowych, można je odbierać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę w siedzibie Organizatora.

 

LAUREACI KONKURSU

 

 1. Laureaci Konkursu otrzymują dyplom.

 2. Główna nagroda w Konkursie finansowana jest przez współorganizatora konkursu Narodowe Centrum Kultury i wynosi 20 000 PLN.

 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów konkursu.

 4. Laureaci mają prawo do wykorzystywania informacji o zdobyciu Nagrody w celach promocyjnych.

 5. Nagrodzone produkty oraz Laureaci są promowani w:

  • publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych,

  • specjalnym dwujęzycznym (polsko-angielskim) katalogu festiwalu Łódź Design 2008,

  • publikacjach i stronach internetowych Łódź Art Center oraz Łódź Design 2008,

  • publikacjach i stronach internetowych patronów konkursu.

 6. Laureaci konkursu prezentują swoje prace podczas wystawy pokonkursowej
  w czasie trwania Łódź Design 2008 w terminie 16-31 października 2008.

 7. Laureaci konkursu zobowiązują się udostępnić Organizatorowi nagrodzone prace (oryginały lub ich modele) do czasowej ekspozycji podczas wystawy pokonkursowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 1. Formularz zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych - załącznik do Regulaminu

 2. Dokumentacja konkursowa przygotowana zgodnie z instrukcją - załącznik do Regulaminu,

 3. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich wynikających z Ustawy
  o Prawie Własności Przemysłowej oraz ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych - załącznik do Regulaminu

 4. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający dane personalne lub jego kopia poświadczona na każdej stronie za zgodność z oryginałem

 

TERMINY

 

 1. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 30 sierpnia, według daty doręczenia dokumentów do siedziby organizatora w Łodzi przy ulicy Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, lub daty stempla pocztowego.

 2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Wyniki Konkursu ogłaszane są podczas ceremonii wręczania nagród, która odbędzie się w czasie trwania Łódź Design (16-31 października)

 

JURY KONKURSU

 

 1. W skład jury konkursu wchodzą młodzi projektanci, eksperci z dziedziny wzornictwa przemysłowego, przedstawiciele Łódź Art Center, przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury.

 2. Szczegółowy skład jury ogłoszony będzie do 30 lipca 2008 roku

 

 

DANE OSOBOWE

 

 1. W przypadku osób fizycznych Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych
  i w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Łódź Art Center z siedzibą w Łodzi. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres Łódź Art Center ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

 2. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

 3. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki
  i zasady ochrony danych osobowych.

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Uczestnik poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu przenosi niniejszym nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów dotyczących zgłoszonego produktu/usługi takich jak zdjęcia, opisy etc.

 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo ani też terytorialnie, co oznacza, że Organizator może korzystać z tych praw przez cały czas ich trwania na terytorium całego świata. W szczególności, chociaż nie wyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w swoich mediach, internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, adaptacjach, scenariuszach, audycjach radiowych i telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologii mobilnej.

 3. Przejście na Organizatora praw, o których mowa ust. 1-2 niniejszego paragrafu następuje z chwilą dostarczenia zgłoszenia do Organizatora w jakiejkolwiek postaci. Z tą chwilą Organizator nabywa na własność egzemplarz nośnika, na którym utrwalono materiały.

 

POSTANOWIENIA KONCOWE

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powierzone produkty, za ich utratę, utratę ich właściwości ani za ich uszkodzenie będące wynikiem ich niewłaściwego zabezpieczenia.

 2. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 3. Wykładnia Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Konkursu.

 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.lodzdesign.com .

 6. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 7. Przystępując do Konkursu każdy uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 8. Jeśli wymaga tego potrzeba, uczestnik konkursu umożliwi ekspertom przeprowadzenie oględzin celem pozyskania dodatkowych informacji o zgłoszonym produkcie/dziele.

 9. Wyłączną odpowiedzialność za treść przesłanych zgłoszeń ponoszą osoby/podmioty, które je przesłały. W szczególności poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, iż: przesłane zgłoszenie nie narusza obowiązującego prawa.

  • w przypadku nie zgodności z prawdą ww. oświadczenia Uczestnik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Organizatorowi przejmie od niego odpowiedzialność za te roszczenia, oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.

  • w przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż dane zgłoszenie produktu/usługi narusza ww. postanowienia Organizator ma prawo weryfikacji danych.

 

 


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 10 czerwca 2008 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca