Sztuka

Tychy Press Photo 2012

Regulamin konkursu Tychy Press Photo 2012


I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu fotografii prasowej Tychy Press Photo 2012, zwanego dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach, a współorganizatorami: Dominik Gajda i Marcin Zimnal.
3. Wystawa prezentująca nagrodzone i zakwalifikowane na wystawę zdjęcia odbędzie się w Teatrze Małym w Tychach, przy ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1. Wernisaż planowany jest na na sobotę, 11 lutego 2012 r.

 

II. Uczestnicy

4. W konkursie mogą wziąć udział osoby fotografujące, mieszkające lub pracujące w 2011 roku w Tychach, a także osoby niezwiązane z Tychami, ale w tym przypadku zgłaszane do konkursu fotografie muszą być wykonane na terenie Tychów.
5. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Udział osób niepełnoletnich (ukończone 16 lat) jest dopuszczalny pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez ich rodziców (opiekunów prawnych).
6. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, jurorzy, sponsorzy ani ich najbliższe rodziny.

 

III. Fotografie

7. Na konkurs można zgłaszać zdjęcia pojedyncze lub fotoreportaże mieszczące się w pojęciu fotografii prasowej.
8. Wszystkie zgłoszone na konkurs zdjęcia muszą być wykonane w 2011 roku. Wyjątkowo w przypadku fotoreportaży dopuszcza się wykonanie części zdjęć przed 2011 rokiem lub w 2012 roku, jeśli ze szczególnych względów wymaga tego temat lub sposób realizacji materiału. Informacja o wykonaniu części fotoreportażu przed 2011 rokiem lub w 2012 roku musi znaleźć na karcie zgłoszenia udziału w konkursie.
9. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym miejscu, w Polsce lub za granicą.
10. Każdy uczestnik może zgłosić łącznie do 20 prac: jako zdjęcia pojedyncze albo jako fotoreportaż (fotoreportaże) albo część zdjęć jako zdjęcia pojedyncze i część zdjęć jako fotoreportaż (fotoreportaże).
11. Maksymalna liczba zdjęć w jednym fotoreportażu to 6 zdjęć. Dobór zdjęć w fotoreportażu powinien być przemyślany, gdyż jurorzy nie będą dokonywać zmian w fotoreportażu (np. wyłączając z niego część zdjęć), jednocześnie jurorzy mają prawo ocenić zdjęcie z fotoreportażu jako zdjęcie pojedyncze.
12. Zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne. Minimalny format odbitek to 20 x 30 cm, zalecany 30 x 40 cm. Należy również dodatkowo dołączyć zdjęcia w postaci cyfrowej (pliki jpg lub tif, 300 dpi). Pliki cyfrowe będą wykorzystane w folderze wystawy i na stronie internetowej konkursu oraz do promocji konkursu i wystawy Tychy Press Photo.
13. Zdjęcia zgłoszone na konkurs mogą być wcześniej publikowane, mogą również brać udział w innych konkursach fotograficznych. Zdjęcia nie mogą być przetwarzane komputerowo - nie dotyczy kadrowania, zmiany kontrastu, jasności i nasycenia.
14. Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs wyłącznie fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie majątkowe. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.
15. Odbitki należy opatrzyć - na odwrocie - numerem kolejnym, tytułem i godłem. Pod rygorem wykluczenia z konkursu nie wolno umieszczać na odbitce żadnych danych pozwalających zidentyfikować uczestnika. Płyta CD (DVD) z zapisem cyfrowym zdjęć powinna być opisana tylko godłem.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do sposobu prezentacji i aranżacji prac na wystawie pokonkursowej, a także prawo wyboru zdjęć do folderu wystawy.

 

IV. Zgłaszanie zdjęć

17. Prace muszą dotrzeć do organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2012 roku. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przez jury.
18. Do zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem i zawierającą wewnątrz kartę zgłoszenia (do pobrania w Teatrze Małym lub ze strony www.tychypressphoto.pl) oraz płytę CD (DVD) z zapisem cyfrowym zdjęć. Po werdykcie jury, nastąpi w Teatrze Małym komisyjne odtajnienie godeł osób nagrodzonych i wyróżnionych. Nastąpi otwarcie pozostałych kopert.
19. Godło może mieć formę słowną lub graficzną. Godło nie może zawierać imienia lub nazwiska uczestnika konkursu ani innych danych pozwalających na zidentyfikowanie uczestnika. Godła używane w kolejnych edycjach konkursu nie mogą być takie same.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie przesyłek oraz uszkodzenia bądź kradzież zgłoszonych prac, powstałe bez jego winy.
21. Prace można nadsyłać lub składać w następujących punktach:
a) Galeria Obok, 43-100 Tychy, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1, w budynku Teatru Małego (wyłącznie w godzinach pracy galerii – w poniedziałki nieczynne), tel. 32/227 36 18;
b) redakcja tygodnika „Echo”, 43-100 Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42 - III piętro (wyłącznie w godzinach pracy redakcyjnego biura ogłoszeń) tel. 32/227 31 20.

 

V. Nagrody

22. Pula nagród pieniężnych do podziału wynosi 3000 zł.
23. O kwalifikacji zdjęć do wystawy oraz przyznaniu nagród pieniężnych i ich wysokości zdecyduje niezależne jury, powołane przez organizatora spośród osób wyróżniających się wiedzą i osiągnięciami w dziedzinie fotografii prasowej.
24. Jury przyzna nagrody w kategoriach:
- najlepsza fotografia,
- najlepszy fotoreportaż,
- najlepsze zdjęcie (fotoreportaż) wykonane w Tychach.
Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy i nieprzyznania nagrody w którejś z kategorii, a tym samym prawo innego podziału nagród.
25. Decyzja jury jest ostateczna. Obrady jury są tajne.

 

V. Prezentacja multimedialna

26. Jurorzy i organizatorzy mogą zaprosić laureata Tychy Press Photo 2012 (zwanego dalej „Laureatem”) do przedstawienia prezentacji multimedialnej, zawierającej wyłącznie fotografie jego autorstwa, w trakcie wernisażu wystawy pokonkursowej Tychy Press Photo w roku następnym, to jest w 2013 r.
27. Prezentowane fotografie muszą mieścić się w pojęciu fotografii prasowej, a ich tematyka, okres i miejsce wykonania są dowolne. Całkowity czas trwania prezentacji jest ograniczony do pięciu minut.
28. Prezentacja może zawierać muzykę (ścieżkę dźwiękową), do której publicznego wykorzystania laureat posiada prawo. Zgłaszając prezentację laureat potwierdza na piśmie fakt dysponowania prawami autorskimi do zdjęć i/lub muzyki (ścieżki dźwiękowej). Laureat ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z publicznego przedstawienia jego prezentacji.

 

VI. Postanowienia końcowe

29. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
30. Odbitki prac nagrodzonych i wyróżnionych, a także płyty CD (DVD) ze zdjęciami w wersji elektronicznej przechodzą na własność organizatora, pozostałe zwracane będą autorom. Odbitki nieodebrane w terminie 30 dni od daty zakończenia ekspozycji zostaną komisyjnie zniszczone przez organizatora.
31. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu i cyklu wystaw Tychy Press Photo, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), poprzez podpisanie stosownej klauzuli na karcie zgłoszenia.
32. Do wiadomości publicznej podawane jest imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata. Imiona i nazwiska wszystkich uczestników konkursu, którzy spełnili wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie konkursu, zamieszczane są na stronie internetowej Tychy Press Photo, a także w drukowanym katalogu wystawy.
33. Prace niespełniające wymogów niniejszego regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.
34. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć i prezentacji multimedialnych do rozpowszechniania informacji o Tychy Press Photo (zarówno tej edycji, jak i kolejnych) w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystawy, materiałach sponsorów, Internecie i innych środkach przekazu.
35. Bieżące informacje o konkursie i wystawie będą publikowane na oficjalnej stronie www.tychypressphoto.pl i na oficjalnym profilu w portalu Facebook.
36. Regulamin obowiązuje od dnia 27 września 2011 roku.

 

Organizatorzy Tychy Press Photo 2012

 

 

Kontakt z organizatorem:
Teatr Mały – Galeria „Obok”, ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1, 43-100 Tychy
tel./fax 32 227 20 67, 32 227 36 11 wew. 30, 32 227 36 18
od wtorku do soboty w godz. 11.00 - 18.00
e-mail: galeriaobok@teatrmaly.tychy.pl
kontakt w sprawie strony internetowej: kontakt@tychypressphoto.pl  


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 27 kwietnia 2011 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca