Wywrota

Konkurs na utwór audiowizualny Video Poezja

 

Art. 1. Konkurs

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu organizuje konkurs „Video Poezja“, zwany dalej Konkursem. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15. września 2011 roku utworu audiowizualnego na płycie DVD spełniającego niżej wskazane kryteria formalne i merytoryczne, wraz z Kartą Zgłoszenia. Utwory nadesłane bez Karty Zgłoszenia nie będą uwzględniane.

 

Art. 2. Kryteria merytoryczne i formalne

 

W formule Konkursu mieszczą się: filmy, impresje filmowe, utwory video art oraz eksperymentalne produkcje audiowizualne odwołujące się, ilustrujące lub inspirowane przez poezję – zarówno przez konkretne wiersze, jak pojęcie poezji w szerokim znaczeniu. Organizatorzy nie chcą w żaden sposób zawężać poszukiwań artystycznych Uczestników, toteż nie narzucają obecności słowa pisanego lub mówionego w obrazie. Zachęcamy do tworzenia odniesień do konkretnych utworów literackich, lecz nie jest to niezbędnym wymogiem formalnym. Najważniejsze pozostaje dla nas poszukiwanie środków wyrazu artystycznego eksplorujących i łączących przestrzeń pomiędzy poezją a środkami wyrazu przekazu audiowizualnego. W przypadku braku słowa pisanego lub mówionego w obrazie prosimy natomiast o dołączenie wiersza w formie wydruku komputerowego.

 

Kryteria formalne:
• Czas trwania utworów nadesłanych przez jednego Uczestnika nie może przekraczać 15. minut.
• Filmy zgłaszane na Konkurs przyjmowane będą wyłącznie na płytach DVD w formacie DVD VIDEO.
• Oprócz wysłania filmu w ramach zgłoszenia do konkursu należy wypełnić dokładnie i czytelnie Kartę Zgłoszenia załączoną do niniejszego regulaminu oraz podpisać ją własnoręcznie.
• Należy wypełnić osobną Kartę Zgłoszenia do każdego zgłaszanego filmu.
• Płytę i Kartę Zgłoszenia należy dostarczyć na adres Towarzystwa Przyjaciół Sopotu do godz. 18.00 dnia 15.09.2011 roku.

 

Art. 3. Nagrody


W konkursie przyznane następujące nagrody:
• I w wysokości 3.000 złotych
• II w wysokości 2.000 złotych
• III w wysokości 1.000 złotych
• Nagroda specjalna w kategorii: Utwór inspirowany twórczością Czesława Miłosza w wysokości 1.000 złotych.
• Nagroda dodatkowa w postaci zlecenia na wykonanie impresji filmowej z Sopockiego Festiwalu Poezji 2011 na warunkach indywidualnie ustalonych ze wskazanym przez jury twórcą.

Pula nagród może zostać powiększona o nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

 

Art. 4. Sponsorzy nagród

 

Sponsorzy nagród nie mają wpływu na procedurę ich przyznawania, ani na to, kto ją otrzyma.

 

Art. 5. Jury

 

Wyboru zwycięskich filmów dokonuje jury powołane przez organizatora. W skład jury wejdą osoby reprezentujące sztuki plastyczne, film i nowe media. Ocenie jury podlegać będą wszystkie utwory spełniające warunki formalne i merytoryczne.

 

Art. 6. Ustalenie wyniku i ogłoszenie wyników

 

Wynik obrad jury zostanie ustalony przynajmniej na 10 dni przed rozpoczęciem Sopockiego Festiwalu Poezji, zaś wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na Pokaz Finałowy Konkursu Video Poezja, z zapewnieniem noclegu i zwrotu kosztów podróży na terenie Polski. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14.10.2010 podczas trwania Sopockiego Festiwalu Poezji. Szczegółowy podział nagród, za wyjątkiem nagrody dodatkowej w postaci zlecenia na wykonanie impresji filmowej z Sopockiego Festiwalu Poezji 2011, objęty jest tajemnicą do momentu uroczystego ogłoszenia werdyktu konkursu po Pokazie Finałowym Video Poezja. Z obrad finałowych jury sporządzony zostanie protokół. Wybrane przez jury filmy, w tym wszystkie filmy nagrodzone, zaprezentowane zostaną na Pokazie Finałowym Konkursu Video Poezja podczas Sopockiego Festiwalu Poezji oraz podczas Pokazów Promocyjnych Konkursu Video Poezja na terenie Polski. Decyzje podejmowane przez jury konkursu są ostateczne i nie podlegają zmianie z tym zastrzeżeniem, że w razie ujawnienia okoliczności dyskwalifikujących dany film z udziału w konkursie, jury może zmienić swoją decyzję na ogólnych zasadach określonych w regulaminie.

 

Art. 7. Prawa autorskie

 

Uczestnikowi konkursu muszą przysługiwać osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych filmów, uprawniające go do korzystania z utworu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. W szczególności Uczestnik konkursu oświadcza, że przekazany film nie narusza praw osób uczestniczących mających twórczy wkład w jego powstanie (muzyka, montaż, etc.). Filmy niespełniające tego warunku nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 

Art. 8. Udzielenie licencji na pokazy

 

Zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorom zgody na zaprezentowanie utworu podczas Pokazu Finałowego Video Poezja oraz wykorzystanie zgłoszonych prac bezterminowo w ramach Pokazów Promocyjnych Video Poezja na terenie Polski. W tym zakresie uczestnik konkursu, z chwilą przekazania utworu audiowizualnego, udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z praw autorskich przysługujących mu do przekazanego utworu. Licencja udzielana jest w szczególności na następujących polach eksploatacji: publicznego odtwarzania, kopiowanie w dowolnej technice, drukowanie fotosów, publikowanie fotosów w dowolnej formie, w tym w prasie i wydawnictwach związanych z Konkursem.

 

Art. 9. Dane osobowe

 

Zgłoszenie utworu w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach konkursu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usunięcia z bazy danych organizatorów.

 

Art. 10. Postanowienia końcowe

 

Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego). Zgłoszenie do konkursu i złożenie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.


Termin nadsyłania prac: czwartek, 15 września 2011.
Adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu Dworek Sierakowskich ul. Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot 

Dodatkowe informacje: tel. 58 551 07 56 fax: 58 340 30 90 e-mail: biuro@tps-dworek.pl

Pobierz kartę zgłoszenia

 

e-mail: biuro@tps-dworek.pl


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 8 grudnia 2010 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca