Sztuka

Współczesne ślady Reymonta

konkurs fotograficzny w ramach Dekady Reymontowskiej

 

Regulamin 

Cele

      Celem konkursu jest spojrzenie na postać Władysława Stanisława Reymonta, jako osoby związanej z Łodzią i regionem łódzkim, a przez to poszukanie we współczesności śladów upamiętniających laureata nagrody Nobla. Poszukiwania winny dać odpowiedź, w jakich miejscach, instytucjach, wydarzeniach  można odnaleźć czas i postać pisarza.  

      Fotografia jest formą artystycznej wypowiedzi, dokumentującą chwile a także różnego typu obiekty. Efekt finalny w postaci zdjęcia zależny jest od wielu czynników: umiejętności fotografującego, pory roku i warunków atmosferycznych; często używa się określenia, iż: …fotografia maluje światłem… Organizatorzy pragną także aktywnie włączyć się w obchody Dekady Reymontowskiej oraz pogłębić zainteresowania uczestników w odniesieniu do podejmowania różnych tematów fotograficznych i twórczych poszukiwań. 

Warunki udziału

1. Konkurs jest imprezą lokalną, skierowaną do wszystkich, którzy lubią fotografować i ma charakter otwarty. W zależności od wieku uczestników przewiduje się kategorie: dzieci, młodzież, dorośli.

2. Obejmuje wypowiedź artystyczną w postaci jednej lub kilku (nie więcej jednak niż sześciu) fotografii wykonanych w dowolnej technice, w formacie minimum 15 cm x 21 cm. Nie dopuszcza się prac oprawionych lub podklejonych a także zawierających jakiekolwiek znaki literowe i cyfrowe.

3. Do zgłoszonych w konkursie prac powinna być dołączona Karta udziału w konkursie. Wzór karty do pobrania na stronnie internetowej http://www.mbplp.lodz.pl

4. Czas trwania konkursu: od marca do września 2009 r.

5. Prace wraz z Kartą udziału w konkursie należy nadesłać lub złożyć w siedzibie organizatora.

      Adres: Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie ul. A. Struga 33, 90-631 Łódź

6. Ostateczny termin składania prac upływa 30 września 2009 r.

7. Jury oceni prace oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Decyzje Jury są ostateczne.

8. Organizatorzy przewidują nagrody w postaci cyfrowych aparatów fotograficznych.

9. Uroczyste rozstrzygnięcie, połączone z pokonkursową wystawą nastąpi w listopadzie 2009 r.

10. Zakwalifikowane i nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i mogą być prezentowane i publikowane z zachowaniem praw autorskich.