Literatura

XIV Ogólnopolski i XXVIII Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2010”

Regulamin

1.   Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i  średnich.

2.      Tematyka i rodzaj literacki utworów – dowolne. Ilość prac ograniczona do 6 tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do  6 stron znormalizowanego maszynopisu (około 10 800 znaków).

3.      Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do pisania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.

Prosimy o czytelne wypełnianie załączonej karty.

4.      Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 30 czerwca 2010 r.

5.      Prace należy przesłać pod adresem:

Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" przy Spółdzielni  Mieszkaniowej "Złote Łany";

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Jutrzenki 22

z dopiskiem Lipa 2010.

6.   Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom  równorzędne nagrody regulaminowe. Jurorzy nie przyznają autorom poszczególnych miejsc (1, 2, 3 itd.), ale wybierają po jednym utworze stu najlepszych autorów do katalogu.

7.     Finał Przeglądu, obejmujący ogłoszenie wyników, wręczenie nagród połączony jest z prezentacją przez autorów nagrodzonych tekstów jak i warsztatami literackimi oraz koncertem poezji śpiewanej.

8.     Laureaci zostaną powiadomieni listownie o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

9.      Finał planowany jest na 22 X 2010 r. Organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej – zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

10.  Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne w sposób

      ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

11.  Szczegółowych informacji udzielają organizator

(p. Irena Edelman) pod numerem bezpośrednim 033 499 08 33 lub 033 499 08 13 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 Regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl

                                 

                                                 ZAPRASZAMY!

 

Historia Przelgądu "Lipa"

 

Pomysł zorganizowania przeglądu literackiego pod nazwą „Lipa” zrodził się 24 lata temu. Jego autorami byli Jan Picheta – wówczas instruktor szkółki literackiej, działającej w Klubie Osiedlowym “Złote Łany” oraz Irena Edelman – ówczesny kierownik tego klubu, a obecnie dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury “Best” oraz prezes Fundacji Aktywności Społecznej “Złote Łany”, która od 2005 r. jest głównym organizatorem “Lipy”.

Nazwa przeglądu ma różne konotacje. Oczywiście przywołuje na myśl lipę czarnoleską z utworu Jana Kochanowskiego, pod którą twórca polskiego języka poetyckiego szukał natchnienia. Do tego uroczego drzewa nawiązywał również w swej twórczości urodzony w Białej, a więc w pobliżu Złotych Łanów, Emil Zegadłowicz. W jego “Powsinogach beskidzkich” lipa była m. in. początkiem drogi życia (“Od lipy wiedzie droga naokoło świata”). Skojarzenia z pierwszymi krokami na drodze do literatury wydają się ewidentne. W powszechnym odczuciu lipa jest także kojarzona z niezbyt doskonałymi efektami ludzkiej działalności. Czyż jednak wszystko musi być naznaczone piętnem geniuszu – zwłaszcza zaś literackie pierwiosnki?

Początki nie zapowiadały takiego zainteresowania, jakim cieszy się „Lipa” obecnie. Przegląd zaczynaliśmy z ponad 100 uczestnikami i kilkudziesięciostronicowym katalogiem z tekstami 45 laureatów. W pierwszych przeglądach brali udział uczniowie ze szkół podstawowych województwa bielskiego. Po kilku latach dołączyli do nich uczniowie szkół średnich z tegoż województwa. Przez parę lat organizowaliśmy także zamknięty konkurs dla „weteranów” przeglądu – laureatów „Lipy” – absolwentów szkół średnich, aby podtrzymać ich twórczą aktywność. W 1997 roku po raz pierwszy „Lipa” miała charakter ogólnopolski.

Z roku na rok nadsyłano coraz więcej prac. „Lipa” przyjęła się w środowisku; dzieci i młodzież zaakceptowały formę przeglądu i udowodniły swoim uczestnictwem, że jest im potrzebna. Już pod koniec lat 80. XX wieku ilość uczestników przybrała nieprzewidziane przez nas rozmiary. Średnio od 400 do 600 osób nadsyłało od 1200 do 2000 utworów lirycznych, prozatorskich i dramatycznych.

Wśród nadsyłanych tekstów wyszukiwaliśmy prace, które warte były pokazania, nagradzaliśmy za świeżość spojrzenia, za wrażliwość, za oryginalną poetykę, dobry warsztat literacki itd. Próbowaliśmy w każdym, w miarę dobrym utworze zauważyć jego najlepszą stronę. Okazją do dalszych poszukiwań były – prowadzone od początku przez znakomitych krytyków – warsztaty literackie, które zawsze odbywają się podczas jesiennego finału „Lipy”.

„Duchowym Ojcem Lipy” jest prof. Jarosław Rudniański z Polskiej Akademii Nauk, który patronował przeglądowi od pierwszej edycji, a dzięki zainteresowaniu naszym przeglądem i rekomendacji prof. Joanny Papuzińskiej impreza posiada wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa Kultury.

Znakomitymi gośćmi przeglądu byli m.in. Ernest Bryll, Anna Janko, Tomasz Jastrun, Piotr Matywiecki, Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz, Tadeusz Mocarski, Tadeusz Śliwiak, ks. prof. Józef Tischner, Michał Zabłocki. Warsztaty lipowe prowadzili także Tadeusz Olszewski, Jan Picheta, Andrzej Warzecha i Juliusz Wątroba. Spotkania z wybitnymi gośćmi były dla laureatów okazją nie tylko do wysłuchania rad, ale również do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami.

Każdemu podsumowaniu towarzyszył również koncert poezji w wykonaniu gwiazd, m. in.: Grzegorza Turnaua, Andrzeja Sikorowskiego, Starego Dobrego Małżeństwa, Jacka Wójcickiego, Beaty Rybotyckiej, Michała Bajora, Jacka Kaczmarskiego, zespołu Raz Dwa Trzy, Janusza Radka i innych artystów śpiewających teksty poetyckie.

Od kilkunastu lat w podsumowaniu przeglądu uczestniczy 100 laureatów wyłonionych przez jury oraz goście zaproszeni, poloniści, opiekunowie, przedstawiciele mediów – ogółem około 200 osób.

Od jedenastu lat prace nadsyłane są z całej Polski, zarówno z dużych aglomeracji, tj. Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Białegostoku, Koszalina, Lublina, Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego, Katowic, Radomia, Szczecina, Tych, Wrocławia, Zakopanego itp., jak i małych miejscowości – m.in. Hanuska, Kleszczowa, Kluczy, Kowarów, Marzenina, Międzyrzecza, Namyślina, Radomska, Radzionkowa, Rybnika, Skwierzyny, Suchedniowa, Supraśla, Łosic, Twardogóry, Unisławia Pomorskiego, Wejherowa, Więcborka, Witnicy, Wrzeszczyny czy Wschowy.

Po raz trzynasty  patronat nad „Lipą” objął prezydent Bielska-Białej. Czynimy także starania, aby imprezę dofinansowało po raz kolejny Ministerstwo Kultury.

Celem przeglądu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wykazanie zasady równych szans dla uczestników z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich w czasie warsztatów twórczych prowadzonych przez jurorów, promocja laureatów poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach oraz zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży.

Współpraca z Joanną Papuzińską i Tomaszem Jastrunem (od kilku lat przewodniczącym jury) jest gwarancją wysokiego poziomu naszego przeglądu. Z założenia nie chcemy z literatury robić wyścigów czy zawodów sportowych, dlatego nie przyznajemy nagród głównych i wyróżnień, lecz sto nagród równorzędnych. Każda ze 100 nagrodzonych osób otrzymuje „lipowy” katalog z zamieszczonym tam utworem literackim laureata, a ponadto nagrodę książkową z indywidualną dedykacją, stosowną do charakteru twórczości młodego człowieka. Wręczaniu nagród towarzyszy od pierwszej „Lipy” ekscytująca muzyka grającego na fortepianie kompozytora Janusza Kohuta, notabene mieszkańca Złotych Łanów. Wszystko to tworzy atmosferę literackiego święta. Dzięki temu z roku na rok wzrasta ilość uczestników naszego przeglądu.

Doczekaliśmy się kilku prac studenckich na temat naszej imprezy, otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia z Ministerstwa Kultury, ale najważniejsze jest to, że coraz więcej laureatów „Lipy” wydaje już własne tomiki. Laureatkami pierwszej „Lipy” były m. in. znana aktorka Starego Teatru Ewa Kaim oraz autorka tekstów do musicali Aleksandra Chrystowska. W naszym przeglądzie wielokrotnie nagradzani byli: aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Edyta Duda, krakowski artysta plastyk Wojciech Książek, historyk sztuki i autor wystaw w Nowym Jorku Maurycy Kulak, autorka kilku tomów wierszy Antonina Lisiecka, autor książki prozatorskiej, filolog Gracjan Pająk, stały współpracownik „Przekroju”, dr filologii słowiańskiej Patrycjusz Pająk, dramaturg, prozaik i reporter, autor głośnej książki „Kołchoz im. Adama Mickiewicza” Artur Pałyga, kierowniczka zespołu tańca nowoczesnego w Uniwersytecie Harvarda Anna Piotrowska, artysta plastyk i fotografik, laureat wielu nagród międzynarodowych Sławomir Rumiak, autorka książek poetyckich i powieści, laureatka nagrody Stanisława Lema Jolanta Stefko, parokrotny reprezentant młodzieży polskiej podczas sesji Rady Europy, prozaik Jerzy Ziemacki i wielu innych.

 

 

 

Oto, co o „Lipie” sądzi znany poeta Tomasz Jastrun.

 

Lipa to niezwykła, ważna impreza, z dwudziesto-paroletnią tradycją. Ma zasięg ogólnopolski, ale na szczęście nie stosuje miar sportowych – jest aż sto równorzędnych nagród. I tak powinno być tam, gdzie mamy do czynienia z dziećmi, mało odpornymi na porażkę, i ze sztuką – z natury niewymierną. Dzisiaj, gdy znikają literackie pisma, gdy poezja i proza mają coraz mniej miejsca w życiu, a literackie talenty nie mają gdzie się rozwijać, “Lipa” ma ogromne znaczenie, gdy chodzi o podtrzymanie literackich tradycji w Polsce. “Lipa” inspiruje i zachęca młodych ludzi do zajmowania się sztuką. Nie przypadkiem w konkursie przeważają dzieci z małych miasteczek, a nawet ze wsi. Pan Bóg bowiem sieje talentami po całej Polsce i nie wybiera miejsc, a tym właśnie dzieciom z małych ośrodków zwykle najtrudniej ocalić własną wrażliwość i swój talent. Spotkanie w Bielsku-Białej daje im nadzieję i siłę. Forma podsumowania przeglądu w Klubie “Best”, uroczyste wręczanie nagród, spotkania, warsztaty literackie, występy artystyczne, w końcu zbiór nagrodzonych utworów – książka, która jest dzieckiem “Lipy”, to wszystko staje się dla młodych ludzi wielką artystyczną przygodą i często określa na zawsze ich stosunek do świata.

 

Tomasz Jastrun

przewodniczący jury

ZdjęciaDodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 18 marca 2010 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca