Literatura

"EkoBaja", KONKURS

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNO-LITERACKIEGO „EkoBaja”

 

§ 1 Cele

 

Celem głównym konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej, zarówno u autorów poprzez pisanie bajek, jak i u odbiorców, dzieci dla których bajki zostaną napisane. W szczególności nacisk proedukacyjny jest położony na odbiorców – poprzez teksty literackie kształtować można postawy proekologiczne, ukazywać piękno otaczającej nas przyrody oraz nacisk na potrzeby dbania o przyrodę i jej zasoby – przyrodę ożywioną i nieożywioną. Inne cele: 1) Propagowanie wiedzy na temat ekologii w Polsce. 2) Kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych. 3) Ukazanie dzieciom piękna otaczającej przyrody i zwrócenie uwagi na konieczność dbania o nią. 4) Poszukiwanie różnorodnych rozwiązań przekazywania wiedzy ekologicznej. 5) Kształtowanie wizerunku placówek oświatowych, rodziców, nauczycieli, ludzi dobrej woli dbających o przyszłość Polski. 6) Rozbudzanie twórczej inwencji literackiej wśród placówek i dorosłych, którym nie jest obojętna edukacja dzieci.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa, Polska. Sekretariat konkursu mieści się w Szczecinie 71 -467, przy ul. Rapackiego 8c; tel. 91/488-01-70, email: konkurs@ekobaja.eu, www.ekobaja.eu

 

§ 3 Warunki uczestnictwa

 

1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest przy wykorzystaniu strony internetowej www.ekobaja.eu 1 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, głównie do 3 grup: − nauczyciele przedszkolni, − nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, − pisarzy amatorzy – wszystkie osoby, które lubią pisać i mają ukończone 18 lat. 3. Prace konkursowe są kierowane dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: − bajki dla dzieci w wieku przedszkolnym, − bajki dla dzieci wczesnoszkolnym. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie poniższych warunków: − przesłanie lub osobiste złożenie do Sekretariatu konkursu dwóch egzemplarzy pracy konkursowej w wersji papierowej wraz z formularzem zgłoszeniowym, − przesłanie do Sekretariatu konkursu wersji elektronicznej pracy konkursowej zapisanej na nośniku przenośnym (CD) albo przesłanie pracy drogą elektroniczną na adres konkursowy: konkurs@ekobaja.eu. 5. Praca konkursowa musi zawierać tytuł i obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu i nie mniej niż 3 strony (wydruk komputerowy o parametrach: interlinia 1,5 wiersza, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, lewy i prawy margines 2,5 cm, górny i dolny 2,5 cm). 6. Praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora umieszczonym w lewym górnym rogu pracy konkursowej. 7. Wraz z pracą należy składać do sekretariatu konkursu formularz zgłoszeniowy, dostępny do pobrania ze strony konkursu www.ekobaja.eu, w zakładce dokumenty do pobrania. 8. Prace niespełniające wymogów Regulaminu nie będą oceniane 9. Prace należy nadsyłać na adres: Sekretariat Konkursu „EkoBaja” ul. Rapackiego 8c 71-467 Szczecin 10. Termin nadsyłania prac konkursowych: do 20.09.2015 (decyduje data wpływu) 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu nadsyłania prac konkursowych. 12. Prace dostarczone do sekretariatu konkursu po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.09.2015.

 

§ 4 Procedury oceniania i nagrody

 

1. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne Jury powołane przez organizatora. Skład komisji zostanie opublikowany na stronie internetowej konkursu do dnia 10.09.2015. 2. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. 2 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3. Kryteria oceny prac literackich: − edukacyjny i wychowawczy charakter bajki: 0-5 punktów − oryginalność fabuły i kreatywność: 0-5 punktów − dostosowanie treści i przekazu do wieku czytalenika (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) : 0-5 punktów − poprawność językowa (gramatyka, stylistyka, interpunkcja, ortografia): 0-5 puntków 4. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 20. 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu do dnia 28.09.2015 6. Przewidziana pula nagród pieniężnych wynosi łącznie 12 000 złotych netto. 7. Nagrodami głównymi w konkursie są nagrody pieniężne oraz wydanie nagrodzonej pracy w formie audiobooka i ebooka. 8. Organizator konkursu przewiduje jedną nagrodę pieniężną w kwocie 3000 zł netto oraz 9 nagród po 1000 zł netto. 9. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca wynosi 3000 zł netto, za kolejne 9 wyróżnień uczestnicy konkursu otrzymują po 1000 zł netto. 10. Organizator od podanych kwot opłaci stosowny podatek. 11. Wręczenie nagród odbędzie się podczas ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej w Szczecinie, w terminie ustalonym z organizatorem Festwialu, pomiędzy 02-05.10.2015. 12. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu. 13. Na galę wręczenia nagród zostaną zaproszeni wszyscy laureaci wraz z osobą towarzyszącą. 14. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną wydane w formie audiobooka oraz ebooka wraz z ilustracjami. 15. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub emailowo. 16. Każdy autor bajki nadesłanej do organizatora konkursu otrzyma certyfikat potwierdzający jego udział w ogólnopolskim konkursie literacko-ekologicznym wydany przez organizatora konkursu. Na wniosek autora zostanie wydany także certyfikat dla instytucji, którą reprezentuje.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1. Autorzy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora zgłoszonych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów na cele związane z organizacją, przebiegiem i promocją Konkursu. 3 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, samodzielny, będący efektem oryginalnych przemyśleń, wcześniej niepublikowany i nienagrodzony w innych konkursach. 3. Zgłoszenie pracy do konkursu wiąże się także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy niniejszego Konkursu. 4. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania utworów bez honorarium, tylko w ramach promocji na stronach internetowych oraz w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami). 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz odwołania lub unieważnienia Konkursu, a także przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkich informacji o konkursie udzielają koordynatorzy konkursu w godzinach 10:00-17:00 : Joanna Lisiecka – tel. 604 745 008 Marta Gurtowska – tel. 694 594 500 4 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 4 września 2015 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca