Literatura

Nakręć wiersz - 10 tysięcy do zgarnięcia!

Biuro Literackie ogłasza konkurs filmowy na najciekawszy klip do wiersza. Projekt nie ma ograniczeń wiekowych i adresowany jest w równym stopniu do nieprofesjonalistów, jak i twórców z dorobkiem, pojedynczych osób, a także grup producenckich, autorów z Polski lub zagranicy.

 

Klip nie przekraczający 3 minut, przygotowany dowolną techniką (film, animacja, etc.), musi być premierowy, tzn. nie prezentowany w wydawnictwach audiowizualnych, telewizji czy Internecie. Dopuszcza się natomiast możliwość, by sam wiersz był już wcześniej publikowany.

Prace zakwalifikowane do udziału w konkursie oceni jury w składzie: Darek Foks, Janusz Kondratiuk, Jarosław Szoda, Mariusz Wilczyński. Fundatorem nagrody głównej (10 tysięcy złotych) jest Prezydent Miasta Wrocław Rafał Dutkiewicz. Przyznana zostanie także nagroda publiczności (2,5 tysiąca złotych) ufundowana przez firmę Instal Projekt. Wydana zostanie również płyta DVD z najciekawszymi pracami.

Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń będzie 31 marca 2008 roku. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie zainteresowani poinformowani zostaną do 10 kwietnia. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród zaplanowane zostało 27 kwietnia, tj. ostatniego dnia 13. edycji festiwalu literackiego "Port Wrocław 2008".

Pobierz formularz złoszeniowy oraz regulamin

"Nakręć wiersz" - formularz zgłoszeniowy [pdf]
"Nakręć wiersz" - regulamin konkursu [pdf]

Regulamin konkursu "Nakręć wiersz"

1. Organizatorem projektu "Nakręć wiersz", zwanego dalej "Konkursem", realizowanego przy okazji 13. edycji festiwalu "Port Wrocław 2008", jest Biuro Literackie reprezentowane przez Artura Bursztę. Fundatorem nagrody głównej w wysokości 10 tysięcy złotych jest Prezydent Miasta Wrocław Rafał Dutkiewicz. Nagrodę publiczności w wysokości 2,5 tysiąca złotych funduje Instal Projekt. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego utworu audiowizualnego (klip) stanowiącego ilustrację wiersza.

2. W Konkursie mogą wziąć udział twórcy z Polski i zagranicy, jednakże wiersze muszą zostać zaprezentowane w języku polskim. Projekt nie ma ograniczeń wiekowych i adresowany jest w równym stopniu do nieprofesjonalistów, jak i twórców z dorobkiem, pojedynczych osób, a także grup producenckich, autorów z Polski lub zagranicy.

3. Klip nie przekraczający 3 minut, przygotowany dowolną techniką (film, animacja, etc.), musi być premierowy, tzn. nie prezentowany w wydawnictwach audiowizualnych, telewizji czy Internecie. Dopuszcza się natomiast możliwość, by sam wiersz był już wcześniej publikowany. Wiersz nie musi być osobiście prezentowany przez autora. Z udziału w Konkursie wyklucza się jednak wiersze autorów nieżyjących.

4. Za twórców klipu uznany zostanie zespół (poeta, tłumacz, aktorzy oraz autor lub autorzy strony wizualnej, dźwiękowej, reżyserii, scenariusza a także profesjonalne zespoły i firmy producenckie). Zespół przyjmuje na potrzeby tej realizacji swoją nazwę i wybiera przedstawiciela, który reprezentować będzie twórców w trakcie "Portu Wrocław". Przyjmuje się też, że producentem klipu, w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zespół, chyba że zespół wskaże jedną osobę pełniącą tę rolę. Każdy zespół ma prawo zgłoszenia jednego utworu. Ci sami twórcy, w tym poeci, mogą być jednocześnie członkami tylko jednego zespołu. Zespół może być jednoosobowy. Wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne do klipu powinny przysługiwać członkom zespołu.

5. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace wykonane na odpłatne zlecenie lub do których prawa autorskie zostały przekazane osobom trzecim, a także prace, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub prawa pokrewne osób nie będących członkami zespołu, bądź czyjekolwiek dobra osobiste. Każdy klip rozpatrywany będzie indywidualnie, a podstawowym kryterium oceny będzie w równym stopniu wartość literacka utworu, jak i efekt filmowy.

6. Teksty wierszy (w przypadku tłumaczeń również wersję w języku oryginalnym) należy nadsyłać w formie elektronicznego pliku tekstowego (dyskietka, płyta CD) oraz 4 wydruków. Klip (na płycie DVD) w dwóch wersjach: pierwsza - nieskompresowana o rozszerzeniu avi umożliwiająca prezentację w stacjach telewizyjnych i umieszczenie na nośniku DVD, druga - skompresowana (do 10MB) umożliwiająca umieszczenie w Internecie w formacie wmv.

7. Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny. Warunkiem dopuszczenia (oprócz przesłania w wyznaczonym terminie kompletnego zgłoszenia) jest przyjazd na własny koszt do Wrocławia i obecność przynajmniej jednego reprezentanta zespołu podczas prezentacji konkursowych w dniach 25-26 kwietnia 2008 roku oraz podczas finału połączonego z wręczeniem nagród 27 kwietnia 2008 roku. O zakwalifikowaniu do udziału twórcy klipu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną. Ostatecznym warunkiem udziału jest osobiste potwierdzenie zgłoszenia przez reprezentanta w Biurze Festiwalowym w Teatrze Polskim we Wrocławiu w piątek 25 kwietnia 2008 roku do godziny 17:00.

8. Udział w Konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma charakter jawny. Zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkich członków zespołu, należy również podać imiona, nazwiska oraz aktualne dane teleadresowe, a także wyszczególnienie kto jest autorem wiersza oraz innych użytych w klipie utworów w tym muzyki, kto pełnił jaką rolę przy tworzeniu klipu, ewentualnie kto jest producentem. W przypadku nagrodzenia utworu, uczestnicy Konkursu wyrażą zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnicy Konkursu złożą także oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i majątkowych do wiersza oraz wszystkich materiałów filmowych składających się na klip.

9. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie Organizatora do korzystania z nadesłanej pracy w zakresie publicznego rozpowszechniania poprzez jej wyświetlanie w formie projekcji na ekranie kinowym lub telewizorów, albo komputerów w dniach 25-27 kwietnia 2008 roku w ramach prezentacji konkursowej, a nadto rozpowszechniania, w tym w formie fragmentów, w okresie od dnia 01 kwietnia do dnia 28 kwietnia w programach Telewizji Polskiej S.A. w ramach promocji Konkursu. Jakiekolwiek inne rozpowszechnianie prac nadesłanych na Konkurs, w tym na płytach DVD oraz w sieci Internet, nastąpi na podstawie odrębnie udzielonego upoważnienia, które będzie określać jego warunki, z zastrzeżeniem punktu 13 regulaminu.

10. Wstępnej kwalifikacji prac nadesłanych do Konkursu dokona komisja kwalifikacyjna powołana przez Organizatora. Dopuszcza się możliwość zakwalifikowania do udziału w Konkursie nieograniczonej liczby klipów. Lista zespołów i klipów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronach internetowych Biura Literackiego do 10 kwietnia 2008 roku.

11. Prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni także zwycięzcę lub zwycięzców Konkursu. Nagroda może trafić do twórców najlepszego klipu lub może być podzielona wg uznania członków jury pomiędzy dowolną liczbę zespołów. Laureat nagrody publiczności zostanie wyłoniony w głosowaniu przeprowadzonym wśród festiwalowych widzów. W przypadku zespołów kilkuosobowych, każda z nagród zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy członków zespołu i tak wypłacona, chyba że członkowie zespołu złożą zgodne oświadczenie o innym podziale.

12. Organizator na wniosek członków jury ma prawo usunąć pracę z Konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu. Decyzje komisji kwalifikacyjnej i jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. W swoich decyzjach komisja kwalifikacyjna i jury będą całkowicie autonomiczne.

13. Organizator zastrzega, iż z chwilą wydania nagród nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych, na następujących polach eksploatacji:

a) prawa do utrwalania na płytach DVD i w pamięci komputera lub na taśmie filmowej, zwielokrotnienia określoną techniką w tym na płytach DVD i taśmie filmowej, wprowadzania do obrotu, publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania, wyświetlania, najmu, dzierżawy, nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawania za pośrednictwem satelity oraz równoczesnego i integralnego nadawania Utworu nadawanego przez organizację telewizyjną;
b) prawa do publicznego rozpowszechniania w drodze każdej teletransmisji, niezależnie od prawnej formy użytkowania danej instalacji teletransmisyjnej oraz stosunków prawnych z odbiorcą, w tym prawo do teletransmisji fragmentów w zapowiedziach programowych;
c) prawa do powielania utworu (wykonania) w całości lub części, odpłatnego lub bezpłatnego rozpowszechniania, wynajmu, wypożyczania oraz udostępniania w inny sposób i archiwizacji powielonych kopii;
d) prawa do publicznej prezentacji Utworu całościowego lub częściowego, a w szczególności w kinach lub z okazji targów, wystaw, forów, festiwali;
e) prawa do przerabiania i przetwarzania Utworu z zachowaniem osobistych praw autorskich, w szczególności do dokonywania skrótów, podziału i udźwiękowienia w innym języku, przenoszenia na inne formy warsztatowe i eksploatacji w tych formach;
f) prawa do każdej eksploatacji kinowej oraz do sprzedawania, wynajmowania i wypożyczania do zarobkowego lub niezarobkowego pokazu w kinach lub innych publicznych miejscach lub do zarobkowego albo niezarobkowego odtwarzania przy pomocy projektora i ekranu;
g) prawa do sporządzania w celach eksploatacji audiowizualnej i dźwiękowej kopii Utworu (wykonania) na wszelkiego rodzaju nośnikach obrazu i/lub dźwięku oraz do sprzedawania, wynajmowania i wypożyczania ich do zarobkowego lub niezarobkowego publicznego odtwarzania na wszelkiego rodzaju urządzeniach odtwarzających;
h) prawa do wykorzystania w mediach interaktywnych, tj. prawa do powielania i rozpowszechniania utworów powstałych na bazie Utworu na nośnikach obrazu, dźwięku przeznaczonych wyłącznie lub głównie do użytku interaktywnego, tzn. do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub innej zmiany produkcji albo jej pojedynczych składników obrazowych i/lub dźwiękowych, także łączenia z innymi dziełami;
i) prawa do wydania "insertów" z utworem/utworami powstałymi na podstawie Utworu;
j) prawa do korzystania i rozporządzenia opracowaniami Utworu (prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego);
k) Organizatorowi przysługuje także prawo przeniesienia na osoby trzecie praw, o których mowa powyżej.
l) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostępw miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

14. Zgłoszenia do Konkursu (płytę z klipami oraz podpisane przez wszystkich twórców oficjalne zgłoszenie), koniecznie z dopiskiem "Nakręć wiersz", należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 31 marca 2008 roku (decyduje data stempla) na adres:

Biuro Festiwalu "Port Wrocław"
Plac Teatralny 5
50-051 Wrocław

Zapytania i korespondencję mailową należy kierować wyłącznie na adres nakrecwiersz@biuroliterackie.pl


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 18 stycznia 2008 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca