Literatura

VII edycja OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Władysława Stefana Sebyły

Regulamin
 VII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
im. Władysława Stefana Sebyły

                


I. Organizator:

1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. St. Żeromskiego
w Będzinie
2. Współorganizatorem konkursu jest Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie
3. Konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Będzina
4. Konkurs ogłoszony jest po raz siódmy i ma zasięg ogólnopolski


II. Cele i założenia programowe:

1. inspirowanie do aktywności twórczej, rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką
2. pielęgnowanie piękna języka polskiego
3. konfrontacje twórczości poetyckiej
4. integracja środowiska literackiego
5. promocja miasta Będzina i powiatu będzińskiego
6. promocja utworów nagrodzonych poprzez ich prezentację na stronie WWW Biblioteki (www.biblioteka.bedzin.pl), jak też w innych serwisach internetowych


III. Terminarz konkursu:

1. Rozesłanie informacji o konkursie: do 17.03.2014 r.
2. Termin nadsyłania utworów: do 30.04.2014 r.
3. Powołanie jury konkursu: 19.05.2014 r.
4. Obrady jury: 19.05.-30.05.2014 r.
5. Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu się do Finału: do 13.06.2014 r.
6. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem uczestników i  laureatów konkursu: 27.06.2014 r.


IV. Uczestnicy:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
do 18 lat
powyżej 18 lat
3. W konkursie mogą wziąć udział twórcy nieprofesjonalni oraz zrzeszeni w Związku Literatów Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.


V. Nadsyłanie prac:

1. Zestaw trzech utworów (nie publikowanych, ani nie prezentowanych w innych konkursach poetyckich) prosimy przesłać w trzech egzemplarzach wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4 (trzy wiersze w trzech kompletach)
2. Wszystkie utwory winny być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym). Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr
3. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną godłem z adnotacją określającą kategorię wiekową (patrz: pkt. IV;2). Koperta powinna zawierać dane o autorze: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon lub e-mail kontaktowy.
4. W kopercie powinna znaleźć się również formuła: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie do celów                           VII  edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły  oraz czytelny podpis autora
5. Każdy z autorów może przesłać tylko jeden zestaw wierszy
6. Prace należy nadesłać w terminie do 30.04.2014 r. na adres

        Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
                    ul. Piłsudskiego 39
                    42-500 Będzin
z dopiskiem „konkurs poetycki”

    
VI. Ocena prac:

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które:
były publikowane
były nagradzane lub prezentowane w innych konkursach poetyckich
brały udział w poprzednich edycjach Konkursu Poetyckiego w Będzinie
nie spełniają wymogów formalnych – np. nie są utworami poetyckimi
nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie (brak godła, brak koperty zawierającej dane o autorze)
zostaną nadesłane po określonym terminie

Jury, w skład którego wejdą poeci, krytycy oraz przedstawiciele organizatora przyzna nagrody
i wyróżnienia autorom najlepszych prac. Wiersze będą oceniane pod względem:
oryginalności
wartości artystycznej
wartości językowych
 

    Nagrodą główną konkursu
                      jest dofinansowanie w wysokości  1 000 zł do wydania tomiku poetyckiego laureata.

 

VII. Postanowienia końcowe:

1. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej
2. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się                            27 czerwca 2014 r. (godz.17.00) w siedzibie Biblioteki. O ewentualnej zmianie daty i miejsca wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź drogą internetową
3. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem. Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu i pobytu                           w Będzinie
4. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych wierszy
w prasie lokalnej i stronach internetowych w celu promocji twórczości laureatów
6. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w celach reklamujących kolejne edycje konkursu
7. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane
8. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga jury

 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
42-500  Będzin, ul. Piłsudskiego 39
Dział Promocji
tel. 32 267-41-65; e-mail: biblioteka@biblioteka.bedzin.pl


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 25 marca 2014 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca