Literatura

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

                                                                                zaprasza do udziału

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Po możliwe nie warto wyciągać ręki

 

 

Cel Konkursu:

 • stworzenie wydarzenia literackiego
 • promowanie twórców poezji
 • integracja środowisk twórczych

 

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: głównej od 18 roku życia i młodzieżowej od 13 do 18 roku życia, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Jubileuszowo wokół Pietrzaka”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury.

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.
 2. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.
 3. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.
 4. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której należy umieścić oświadczenie wraz z danymi osobowymi autora (załącznik do regulaminu)
 5. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
 6. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:
 • zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,
 • zbyt mało egzemplarzy (patrz punkt 2 regulaminu),
 • utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła,
 • zestawy bez podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe.

  7.  Prace konkursowe prosimy przesyłać do 20 października 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

im. Włodzimierza Pietrzaka

ul. Dworcowa 5

62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.

 

 1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody:
  – pieniężne dla Laureatów w kategorii głównej od 18 roku życia: I, II, III nagroda oraz w kategorii Lokalny Poety – za wiersze związany z tematyką Konkursu
  – rzeczowe dla Laureatów w kategorii młodzieżowej od 13 do 18 roku życia za wiersze związane z tematyką Konkursu. 
 2. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
 3. Uczestnik nagrodzony w jednej z kategorii, nie może otrzymać nagrody w pozostałych kategoriach.
 4. Pula nagród w konkursie wynosi 4200 zł, przy czym nagrody finansowe wynoszą 3000 zł a nagrody rzeczowe 1200 zł.
 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 16 listopada 2019 roku podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną bądź mailową.
 6. Obecność w powyższym wydarzeniu (wymienionym w punkcie 12) osób, których wiersze zostały nagrodzone w Konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.    
 7. Organizator zapewnia nocleg dla Laureatów z 16/17 listopada 2019 r.
 8. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 10. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, stanowiącego załącznik do regulaminu.
 11. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 900 do 1830. Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Pawłowska.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka

 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marcin Boruciński – e:mail:  iod@biblioteka.turek.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji uczestnictwa w Konkursie oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu – na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

 

Więcej in formacji oraz wymagane załączniki na: http://biblioteka.turek.net.pl/xx-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-wlodzimierza-pietrzaka-ogloszony/


Dodaj komentarz anonimowo lub zaloguj się
 
przysłano: 2 pazdziernika 2019 (historia)


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zgłoś obraźliwą treść

Uzasadnij swoje zgłoszenie.

wpisz wiadomość

współpraca